Tác Giả Thôi Đi

Mềm, Hóa, Vật
Nhẹ, Đoản, Tán
Duy Độ Chi Gian
Chuyển, Xá, Ly