Tác Giả Trần Huy

Tuyên Cổ Đại Đế
Nghịch Thiên Đế Tôn